ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Home  »  Blog   »   ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Użytkowanie wieczyste – co to jest?
Prawo użytkowania wieczystego w przypadku dysponowania nieruchomością jest zbliżone do prawa własności, jednak właścicielem nieruchomości pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego np. gmina. Prawo to ma charakter terminowy. Jest ono zbywalne i dziedziczne lecz ograniczone w czasie. Nie może trwać krócej niż 40 lat, ale nie dłużej niż 99 lat. Po upłynięciu tego czasu może ale nie musi być przedłużone. Może nastąpić odmowa wydłużenia tego czasu jeśli np. nie jest zgodne z interesem społecznym. Nabywając grunt w użytkowaniu wieczystym trzeba liczyć się z opłatami rocznymi. Te wyliczane są na podstawie stawki procentowej od wartości gruntu, a ich wysokość uzależniona jest od przeznaczenia danej nieruchomości i wyceny dokonanej przez właściciela.
Problem z użytkowaniem wieczystym tkwił w trudnościach z jej przekształceniem we własność. W budynkach wielolokalowych, by starać się o przekształcenie istnieje konieczność uzyskania zgody wyrażonej przez wszystkich właścicieli lokali, którym przysługują udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Wystarczył brak zgody jednego współużytkownika wieczystego by zablokować nabycie prawa własności gruntu przez pozostałych mieszkańców budynku. Wtedy by uzyskać własność należało wejść na drogę sądową co znacząco, wydłużało cały proces.
Teraz tego problemu ma nie być.
Czego dotyczą zmiany ?
Sejm w ostatnim czasie uchwalił ustawę, która wieńczy istnienie użytkowania wieczystego. Zostanie ono przekształcone w prawo własności gruntu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia, że projekt ten ma na celu wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Od 1 stycznia 2019 roku każdy, kto ma w Polsce mieszkanie lub dom, będzie pełnoprawnym właścicielem gruntu na którym nieruchomość wielolokalową (blok, kamienica itp.) zlokalizowano.
Wobec tego właściciele lokali, którzy obecnie mieszkają w budynkach wielorodzinnych wybudowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa albo Gmin od nowego roku staną się współwłaścicielami tego gruntu. W zamian przez 20 lat będą zobowiązani spłacać tzw. opłatę przekształceniową, która wyniesie tyle samo, co opłata za użytkowanie za 2018 rok. Opłatę będzie można wnosić w ratach, czyli w systemie opłat rocznych. Będzie również możliwość wniesienia opłaty jednorazowo. Wtedy przysługiwać będzie bonifikata.
Zabezpieczeniem spłaty ratalnej będzie hipoteka na lokalu.

Posted on
Categories : Categories Blog