Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Home  »  Blog   »   Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z definicją zawartą art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., numer 80, pozycja 903), wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Aby dobrze zrozumieć tę definicję należy odpowiedzieć na pytanie, o jakie lokale tu chodzi. Członkiem wspólnoty może być nie tylko właściciel lokalu mieszkalnego. Na gruncie ustawy o własności lokali dopuszczalne jest także wyodrębnienie i ustanowienie odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkanie. A wiec należy stwierdzić, że właściciel np. garażu czy sklepu spożywczego, znajdujących się w obrębie budynku, w którym wyodrębniono własność lokalu, jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Ze względu na swój charakter wspólnota mieszkaniowa jest w literaturze porównywana do spółki jawnej, unormowanej obecnie w Kodeksie spółek handlowych. Porównanie to ma jedynie na celu zobrazowanie pewnych prawidłowości w funkcjonowaniem wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa jest organizacją powołaną przez ustawę w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania właścicieli lokali w ramach jednego budynku, położonego na tym samym gruncie. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, nie można jej zlikwidować w drodze umowy lub innej czynności prawnej. Członkiem Wspólnoty staje się każdy właściciel lokalu w chwili podpisania aktu notarialnego nabycia tego lokalu. Nie można zrezygnować z tego członkostwa. Nie można pozostać właścicielem lokalu nie będąc członkiem wspólnoty. Nie można pozostać członkiem wspólnoty po sprzedaży lokalu.

Posted on
Categories : Categories Blog